استریپر

نفت، گاز و پتروشیمی

این مخزن تحت فشار که جهت جداسازی وتغییر فاز دو سیال متقاطع مخالف ( گاز و مایع)  مورد استفاده قرار می گیرد؛ با توجه به نوع کاربری ، دبی جریان و قطر لوله استریپر متفاوت می باشد.