اکونومایزر

بویلر ها و تجهیزات جانبی

اکونومایزر (Economizer) یک مبدل حرارتی است که آب لازم برای تغذیه دیگ بخار از میان آن عبور داده شده و از حرارت گازهای داغ خروجی بویلربرای گرم کردن این آب استفاده می شود. بدین ترتیب، آب تغذیه با دمای بالاتری به درون بویلر فرستاده شده و انرژی کمتری را برای تبخیر جذب می کند. لذا در این حالت، با یک مقدار انرژی مشخص، می توان آبگرم و یا بخار بیشتری را تولید کرد. نتیجه ی این امر افزایش در راندمان بویلر است. به طور کلی، یک افزایش ۱۰ درجه ی سلسیوسی در دمای آب تغذیه، باعث افزایش ۲ درصدی راندمان می شود. گازهای داغی که از درون بویلر و سوپرهیتر عبور می کنند، در زمان خروج همچنان داغ می باشند؛ لذا می توان از انرژی حرارتی موجود در این گازها، برای افزایش راندمان بویلر استفاده نمود. برای این منظور،گازهای داغ را از درون اکونومایزر عبور می دهند.