بلوکینگ وسل (بلوکه کننده دما)

بویلر ها و تجهیزات جانبی

روغن داغی که در حال حرکت به سمت مخزن انبساط است درون این مخزن با روغن سرد ممزوج و مخلوط می شود تا احتمال اشتعال آن در سیستم به حداقل برسد.