دیونایزر

سیستم های تصفیه آب

یکی از روش های تولید آب خالص، استفاده از دیونایزرمی باشد. این دستگاه دارای یک ستون آنیونی و یک ستون کاتیونی است و قابلیت تولید آب بدون یون با هدایت الکتریکی ۱ میکرو زیمنس را دارد. در ستون کاتیونی کلیه کاتیون ها شامل: کلسیم، منیزیم، سدیم و پتاسیم و در ستون آنیونی کلیه آنیون ها شامل: کربنات، سولفات، کلرید، نیترات و سیلیکات توسط رزین های مبادله یون جذب و حذف می گردند.

عوامل متعددی از جمله نوع و ظرفیت رزین، غلظت یون های آنیون و کاتیون، دمای آب، نوع و مقدار محلول احیاء کننده بر عملکرد رزین ها موثر می باشند.

احیاء رزین:

رزین های کاتیونی قوی: با اسید قوی نظیر اسید سولفوریک، کلریدریک یا اسید نیتریک احیاء می شوند.

رزین های آنیونی قوی: با باز قوی نظیر هیدروکسید سدیم احیاء می گردند.