دیگ آبگرم فایر تیوب دو پاس

بویلر ها و تجهیزات جانبی

شرکت تهران مبدل سازنده ی دیگ های دوپاس شعله برگشت جهت کارکرد در دماهای پـاییـن و متـوسط می بـاشـد. در این نـوع دیگ ها، شعله مشعل در داخل کوره ای که انتهای آن بسته می باشد، به علت فشار گاز مجدداً برگشت می کند. گازهای احتراق برگشتی با برخورد مجدد با شعله، ضمن تکمیل فرآیند احتراق، مجدداً گـرم می شـوند. حـرارت شعله بـرگشتی عمدتاً از طریق تشعشع به آب داخل دیگ منتقـل می شـود. گـازهای حـاصل از احتـراق پس از ایـن مـرحله وارد لـوله هـای پـاس دوم شـده وحرارت خود را به طور کامل به آب منتقل می نمایند.

این دیگ ها از ظرفیت ۲۰۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰۰ کیلو کالری در ساعت تولید و ارائه می گردند.