سیستم های دوزینگ و کلرزنی

سیستم های تصفیه آب

کلرزنی دارای کاربردی گسترده در صنعت تصفیه آب و فاضلاب است و درحال حاضر از بین مواد گندزدا ، استفاده از کلر برای گندزدایی به دلیل ارزان بودن و قدرت میکروب کشی و اثر ابقایی نسبتاً خوب آن، متداول ترین روش در دنیا و از جمله کشور ما می باشد. کلر را می توان به صورت گاز یا مایع مورد استفاده قرار داد. کلر، گازی خطرناک بوده و کار با آن نیاز به احتیاط های لازم دارد و از آنجایی که کلر گازی سمی، محرک و میزان حد مجاز آن در هوای استنشاقی معادل ۳ میلی گرم درمترمکعب (مطابق با استانداردهای (TLV)) خفه کننده برای انسان است و تنفس گاز کلر به مقدار زیاد باعث مسمومیت بسیار شدید و گاهی مرگ می شود، لذا استفاده از کلر زن گازی می بایست با توجه به رعایت ضوابط ایمنی خاصی صورت گیرد تا از بروز احتمالی حوادث و خطرات جانبی ناشی از نشت گاز درمحیط کار و محیط زیست جلوگیری شود، بنابراین استفاده از سیستم کلر زن مایع با توجه به مزایای آن بیشتر توصیه می شود.

کاربردهای سیستم کلر زنی:

– گندزدایی آب و فاضلاب

– کنترل مزه، بو و حذف رنگ

– اکسیداسیون آمونیاک، آهن، منگنز و سولفید و نیز حذف BOD موجود در آب و فاضلاب

” دوزینگ پمپ ” یا ” مترینگ پمپ ” ها قادرند مقدار دقیقی (دوز مشخص) از یک سیال را پمپاژ (تزریق) نمایند. لذا به آن ها “پمپ های تزریق” نیز گفته می شود. لازم به ذکر است که دبی این پمپ ها قابل تنظیم بوده و با توجه به فشار خط ، عمل تزریق را انجـام می دهنـد. محـرک این پمـپ ها به صـورت برقی(الکتروموتور)، سلونوئیدی (الکترومغناطیسی)، هیدرولیکی و یا پنوماتیکی می باشد. این نکته حائـز اهمیت است کـه در پمپ های سانتریفیوژ با تغییر فشار، دبی نیز دچار تغییرات      می شود، لذا جهت استفاده به عنوان دوزینـگ پمـپ، مناسب نمی باشنـد. دوزینـگ پمپ ها در انـواع پیستونی، دیافراگمی و پیستونـی دیافراگمی با مواد اولیه مختلف نظیر (PP,PVC,

PVDF,PE,S.S316) مناسب جهت انواع اسیدها، بازها و مواد شیمیایی، مواد ویسکوز و اسلاری ها تولید می شوند.