فیلتر شنی تحت فشار افقی (در ظرفیت های بالا)

سیستم های تصفیه آب

در دبی های بالا به دلیل محدودیت قطر فیلترهای شنی عمودی و به منظور تامین سطح مقطع مورد نیاز، فیلترهای شنی به صورت افقی طراحی و ساخته می شوند. ظرفیت آب دهی این نوع از ۷۶ تا ۲۲۰ متر مکعب در ساعت می باشد.