مبدل های حرارتی پوسته و لوله مطابق با استاندارد TEMA

مبدل های حرارتی

با توجه به شرایط خاص بهره برداری از مبدل های حرارتی همچون تغییرات دمایی سیال ،دبی و یا بهره گیری از سیالات خاص که تماما از سوی بهره برداران معیین می گردند، نیاز به طراحی مبدل های خاص با لحاظ مشخصات ویژه مورد نظر خریداران امری ضروری است که این امتیاز با توجه به استاندارد ساخت TEMA اجرایی می گردد و معمولا کمترین سایز ۶ و بزرگترین آن ۴۰ اینچ می باشد وسایز های خارج از این بازه با در نظر گرفتن قوانین مربوطه طراحی و ساخته می گردند.