مبدل خنک کننده میانی کمپرسور ( اینتر کولر)

مبدل های حرارتی

مبدلی که وظیفه خنک نمودن هوای فشرده شده، توسط کمپرسور را دارا می باشد و معمولاً هوا را در دو مرحله فشرده کرده و سپس خنک می نماید اینترکولر نامیده می شود. وجود رطوبت و گرما ایجاب می نماید که به منظور مهار عوامل خوردگی جنس این مبدل از استنلس استیل انتخاب گردیده و تعبیه شیارهایی (Ropped) تیوب ها گردش هوا در اطراف آن را تسهیل می نماید.