مبدل صفحه ای گسکتی

مبدل های حرارتی

مبدلی که متشکل از صفحات فلزی با فرم دهی خاص می باشد و به وسیله پیچ و مهره به یکدیگر متصل شده اند و در میان صفحات واشر های پلیمری ( گسکت ) قرار داده می شود مبدل صفحه ای گسکتی نامیده می شود.در مصارفی که اختلاف دمای قابل توجهی وجود داشته و یا اختلاف تغییرات دمایی دو سیال ( MTD) کم است بهترین گزینه مبدل صفحه ای گسکتی می باشد. این مبدل فضای بسیار کمی اشغال نموده و صفحات فلزی و واشر های قابل تعویض دارد.