مبدل های هلیکال

مبدل های حرارتی

به مبدل هایی که ساختار کویل آن مارپیچ بوده و درون پوسته و یا سیال دوم قرار می گیرد مبدل هلیکال می گویند، (حتما شکل کویل مارپیچ است). در مصارفی که فشار درون تیوب بالا بوده و نیاز به تغییر دمای بالا ( اعم از افزایش و یا کاهش) می بـاشد کویل های هلیکال مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین اگر سیال درون تیوب گران قیمت بوده و حداکثر راندمان مورد نظر باشد، برای دبی های کم، مناسب است.