مبدل هوایی (ایرکولر) اسپیرال

مبدل های حرارتی

مبدلی مشابه کویل هوایی صفحه ای است با این تفاوت که اطراف لوله های مسی به کمک فین حلقوی محصور گردیده است کویل هوایی اسپیرال در مصارف صنعتی و جهت استفاده از تیوب با جنس مورد نظر و در ابعاد متنوعی که برای کویل صفحه ای محدودیت دارد مناسب می باشد و از کلیه مزایای کویل هوایی صفحه ای بهره مند است.