مبدل هوایی (ایرکولر) پلیت

مبدل های حرارتی

این مبدل به منظور ایجاد گرما و سرما در هوا مورد استفاده بوده و ساختار آن متشکل از صفحات آلومینیومی است که لوله های مسی با مدار بندی مورد نیاز از بین آن عبور نموده است.

از آنجا که به طور حتم یکی از سیالات عبوری در این مبدل هوا یا گاز است در مواردی که کمبود آب وجود داردو در مناطق معتدل و خشک گزینه مناسب و اقتصادی محسوب می گردد.