مبدل کتل

مبدل های حرارتی

مبدل هایی که در آن به کمک یک سیال گرم اقدام به تولید سیالات گازی می شود ، مبدل کتل نامیده می شود.ساختار پوسته این مبدل به صورت مخزنی با قابلیت ذخیره سیال گاز یا بخار طراحی گردیده است. معمولا این مبدل به منظور تغییر فازی یک سیال سرد از حالت مایع به گاز و به کمک سیالی گرم مورد استفاده واقع می گردد.به طور عمده جهت تولید بخار تمیز در بیمارستان ها از این مبدل بهره گیری می شود.