مخازن تحت فشار با ورق های فولادی آلیاژی

مخازن تحت فشار با ورق های فولادی آلیاژی

مخازن

مخازن تحت فشار ساخت این شرکت براساس استانداردهای ASME وBS تولید شده و برای نگهداری هوای فشرده،گازها، مایعات و آب تحت فشار، استفاده می شوند. مخازن مزبور عمـدتاً از ورق های مخصـوص مخازن تحت فشار مـانند ASTM-A516 و HII تولیـد شـده و تـوسط نـرم افزارهـای منـاسب همچـون PVELITE طراحی می گردند.

به منظور بـررسی و بـازسازی قسمت هـای جوشکاری شده،،آزمایشات غیـر مخـرب از قبیـل رادیوگرافی ،آلتراسونیک وتست مایع نافذ صورت می گیرد. مخازن ذخیره مایعات عمدتاً جهت نگهداری آب و سوخت استفـاده شده و طبـق استـاندارد API , BS و استاندارد شـرکت ملی نفت در ظرفیت هـای مختـلف تـا حـداکثر ۸۰ متر مکعب سـاختـه می شوند.