منابع انبساط بسته

بویلر ها و تجهیزات جانبی

در صورتیکه امکان استفاده از منبع انبساط باز مقدور نباشد و یا محل قرارگیری منبع انبساط در نقطه ای پایین قرار داشته باشد و همچنین در صورتی که فشار سیال محل نصب بیشتر از فشار اتمسفریک باشد، از منبع انبساط بسته استفاده می شود. این منبع یک مخزن تحت فشار می باشد که به صورت پیش فرض مطابق با جدول مشخصات ارائه شده و یا به سفارش مشتری در ابعاد و ظرفیت های مورد نظر تولید و ارائه می شود. از آنجایی که این منبع، بسته می باشد، به منظور ایجاد فضایی برای انبساط و انقباض از گازی مانند ازت استفاده می شود.