تانک بلودان

بویلر ها و تجهیزات جانبی

حتی پس از بهترین عملیات تصفیه هم، آب تغذیه ی داخل بویلرحاوی میزانی ناخالصی می باشد؛ این ناخالصی ها که عمدتا شامل نمک های معلق و محلول در آب می باشند چنانچه به طور مداوم با بویلر در تماس باشند سبب ایجاد صدمات جبران ناپذیربه بویلر ها می گردد و در صورت ایجاد رسوب از راندمان بویلر می کاهد.

افزایش این ذرات باعث دیرتر بخار شدن آب ،صدمه به لوله ها، و نیز باعث خرابی ادواتی می شوند .به منظور مبارزه با این ناخالصی ها می توان از تانک بلودان استفاده نمود.این سیستم با استفاده از انرژی جنبشی یا گرمایی بخار سبب جلوگیری از تاثیر نامطلوب ناخالصی ها و تمیز نگه داشتن دائمی بویلر می گردد.

آب سطح بالایی بویلر معمولا به صورت دائمی بلودان شده و تخلیه می گردد؛ در حالی که آب انتهایی هرازگاهی برای تخلیه رسوبات، بلودان می شود.

بلودان غیر مناسب آب بویلر ممکن است باعث بالا رفتن مصرف انرژی شود. نیاز بیشتر به عملیات تصفیه و صرف هزینه ی بیشتر نیز از دیگر پیامدهای این امرمی باشد. باید دانست آب بلودان شده دما و فشاری برابر با آب درون دیگ داشته، لذا می توان از آن برای بالا بردن کارآیی بویلرها استفاده نمود. مصرف آب و سوخت کمتر، هزینه عملکردی مناسب تر، کاهش هزینه نگهداری و تعمیر و برخورداری از بخـار تمیـز بـا کارایی بیشتر از جمله مزایای بلودان در بویلر می باشد.

بنا بر مطالب فوق الذکر دقت در انجام صحیح عمل بلودان بسیار حائز اهمیت است زیرا عدم توجه کافی می تواند نتایج معکوس به بار آورده

و انرژی و مواد فراوانی را اتلاف نماید.این پارامتر های اساسی وموثر در عمل بلودان عبارتند از:

فشار بخار

نوع و ظرفیت بویلر

عملیات تصفیه انجام گرفته

کیفیت آب ورودی به بویلر

بهینه ترین میزان بلودان کردن بخار بویلر معمولا از

روی میزان مواد محلول جامد درون آب اندازه گیری

و کنترل میشود، اما این میزان در آب هـایی با کیفیت

بسیار پایین، تا ۲۰ درصد نیز می تواند افزایش یابد.