دیگ بخار واتر تیوب

بویلر ها و تجهیزات جانبی

دیگ بخار ( مولد بخار ) محفظه ای است که توسط آب تغذیه گردیده و به طور مستمر به کمک انرژی حاصل از یک منبع گرمایی دردرون آن بخار تولید می گردد.  در طرح های اولیه، دیگ بخار، پوسته ای ساده با یک لوله تغذیه و یک خروجی بخار بود که روی آن با آجرنسوز پوشیده می شد . سوخت در داخل پوشش دیگ سوزانده می شد و گرمای آزاد شده، قبل از هر گونه اتلاف  از روی سطح پایینی پوسته ( شبیه به کتری ) عبور می نمود. طراحان به زودی متوجه شدند که گرم کردن یک منبع بزرگ آب، بازده کمی دارد. در نتیجه، محصولات داغ احتراق را از میان لوله هایی که در پوسته دیگ قرارداشتند و آب آنها را احاطه کرده بود عبور دادند. طرح لوله آتشی، نه تنها سطح تماس آب با گرما را افزایش داد؛ بلکه کمک کرد تا تشکیل بخار از آب، توزیع یکنواخت تری پیدا کند. دیگ های لوله آتشی شرکت تهران مبدل مطابق با جدید ترین طراحی های بر گرفته از بهترین شرکت های تولید کننده بویلر در جهان بوده و دارای ویژگی های زیرمی باشد :

– ساختمان ساده و مستحکم

– مواد و ساخت منطبق بر استانداردهای بین المللی

– طراحی مناسب جهت گردش دائمی آب در دیگ که نتیجه آن توزیع گرما به طور یکنواخت در سرتاسر حجم آب می      باشد و قسمت های مختلف سطوح گرمایی را تا حد امکان در دمای یکسان نگه می دارد.

– سطح زیاد حرارتی جهت افزایش میزان انتقال گرمای گازهای داغ کوره  به آب درون دیگ.

– کلیه قسمت های  دیگ جهت تعمیر بازرسی  و تمیزکاری به راحتی قابل دسترسی می باشند.

– وجود فضای کافی برای احتراق به طوری که گازها قبل از اینکه به دودکش برسند کاملا بسوزند.

– وجود فضای کافی برای بخار به گونه ای که  بخار، آزادانه توانایی برخاستن  از سطح آب را  داشته باشد.