دیگ روغن داغ عمودی

بویلر ها و تجهیزات جانبی

– ظرفیت حرارتی بویلر از ۱۵۰ هزارالی ۲ میلیون کیلو کالری در ساعت

–  کاهش محدودیت طولی فضای موتورخانه در این طرح دیگ  روغن

–  بهبود زمان تخلیه وفرآیند سیرکوله روغن در کوئل های دیگ

–  کاهش تلفات حرارتی عمودی در خروجی بویلر روغن داغ