راکتور و میکسر تحت فشار

نفت، گاز و پتروشیمی

مخازن تحت فشار که دارای هم زن بوده و گرمایش و یا سرمایش در آن صورت می گیرد راکتور نامیده می شوند و اگر فقط همزن داشته باشند و در فشار اتمسفریک کار نمایند  به آنها میکسر می گویند. معمولاً راکتورها و میکسرها دو جداره بوده که جهت گرمایش و یا سرمایش سیال درون مخزن مورد استفاده واقع می گردند.