رکوپراتور

بویلر ها و تجهیزات جانبی

در بسیاری از فرایند ها،  احتراق عامل تولید حرارت است لذا از رکوپراتور ها به عنوان ابزار های بازیابی حرارت بهره گیری می گردد. در حقیقت رکوپراتور ها نوعی از مبدل های گاز به گاز با جریان متقاطع هستند،که به منظور بازیابی حرارتی در فرایندهای شیمیایی و پالایشگاهی و همچنین در سیستم هایی که از آمونیاک و یا محلول لیتیم برماید استفاده می کنند، به کار می رود.