سیستم آب شیرین کن به روش RO

سیستم های تصفیه آب

RO مخفف Reverse Osmosis و به معنی اسمز معکوس می باشد که شامل جدا ساختن یک حلال نظیر آب از یک محلول نمک با استفاده از یک غشاء نیمه تراوا و فشار هیدرواستاتیک می باشد.

اگر فشاری بیش از فشار اسمزی اعمال شود، انتقال حلال در جهت عکس صورت خواهد گرفت. سیستم اسمزمعکوس به عنوان یک روش جدا سازی مفید و موثر در کاهش و حذف یون های محلول در آب، در جهان مطرح می باشد. RO برای تصفیه آب در موارد مختلف تجاری، صنعتی، بیمارستانی و … استفاده می شود.