تانک فلاش بخار

بویلر ها و تجهیزات جانبی

آب داغی که با فشار بالای  بلودان شده از بویلر به درون لوله یا داخل شیرهای کنترل و کلکتور ها جاری می گردد فشارش به میزان قابل توجهی کاهش یافته و این امر سبب  تبدیل این آب به مخلوطی از آب و بخار گرم می شود. به این عمل، فلاش بخار می گویند.

تانک فلاش بخار جهت بازیافت انرژی حرارتی کندانس داغ خروجی از تله بخارها به کار می رود . بخار حاصل از کندانس ( فلاش بخار ) درسیستم های تولید مواد، دی اریتور ویا گرمایش محیط، دارای ارزش برابر با بخار خروجی از دیگ می باشد.  “فلاش بخار” دراغلب تاسیسات که دارای واحدهای مصرف کننده بخار از هردو نوع فشار بالا وپائین هستند مورد استفاده قرار می گیرد. بهره گیری از سیستم تولید “ فلاش بخار”  با هزینه ای اندک صرفه جوئی قابل توجهی را درمصرف بخار به بار می آورد.

ورود با سرعت این بخار و آب مخلوط با آن در داخل تانک فلاش باعث گردش این مخلوط در مجاری جانبی درون تانک می شود که این امر سبب جدا سازی آب و بخار یعنی آب کثیف از بخار تمیز خواهد شد. بخار از بالای تانک فلاش خارج شده و به آب تغذیه باز گردانده می شود یا در جایی که نیاز به بخار با فشار کم دارند مصرف می شود.

ما بقی آب کثیف از انتهای تانک فلاش خارج شده و به یک مبدل حرارتی برای پیش گرمایش فرستاده می شود یا اینکه به دور ریخته می شود و هم چنین ممکن است به عملیات تصفیه (فیلتر شنی و سختی گیر) وارد شود.