مبدل خنک کننده روغن (اویل کولر)

مبدل های حرارتی

چنانچه مبدل خنک کننده جهت تبرید روغن های مورد استفاده در عملیات صنعتی ( روانکاری ،ماشین کاری و …) در نظر گرفته شود،از آنجا که روغن خنک شده می بایست مجددا به مدار بهره برداری باز گردد لذا ضروری به نظر می رسد که این مبدل وظیفه خنک نمودن روغن را به کمک هوا، آب و یا گازهای خنک کننده به انجام رساند. به همین دلیل چنین مبدل هایی اویل کولر نامیده می شوند.

با توجه به محدودیت دبی گردش روغن و لزوم مجزا بودن تجهیزات و تغییرات دمایی متفاوتی که در حین کار حاصل می آیدمعمولا اویل کولر ها به صورت مستقل و مجزای از هر دستگاه طراحی و تولید می گردد.