مبدل صفحه ای بریزینگ

مبدل های حرارتی

مبدلی که متشکل از صفحات با فرم دهی خاص بوده  و این صفحات با کمک جوش به هم متصل می گردند را مبدل صفحه ای بریزی می گویند. از آنجا که صفحات این مبدل با کمک جوش ( و نه گسکت) به یکدیگر متصل اند ، مزیت عمده آن نسبت به مبدل های صفحه ای گسکتی، مقاومت بالا در برابر فشار و افزایش دما است.