مبدل پوسته ای – لوله ای آب به آب

مبدل های حرارتی

به مبدلی که وظیفه گرم کردن و یا سرد کردن آب را به کمک جریان مخالفی از آب بعهده دارد. مبدل آب به آب نامیده می شود. ساختار این مبدل مرکب از پوسته و لوله است و معمولا به صورت U شکل  بوده که علاوه بر دارا بودن مزیت  تمیز کاری، اقتصادی ترین نوع مبدل نیز محسوب می گردد.