مبدل پوسته ای – لوله ای بخار به آب

مبدل های حرارتی

مبدلی که وظیفه گرمایش آب به وسیله جریان بخار را به عهده دارد، مبدل پوسته ای بخار به آب نامیده می شود. معمولا به صورت U شکل بوده که علاوه بر راندمان مناسب و امکان تمیز کاری، یکی دیگر از انواع اقتصادی  مبدل به شمار می رود.