مخزن ذخیره کندانس

بویلر ها و تجهیزات جانبی

از آنجا که آب استفاده شده در سیستم های بخار همواره آبی ایده ال و عاری از هر گونه ناخالصی یا مواد محلول و نامطلوب است،لذا متخصصان خطوط بخار را به گونه ای طراحی می کنند که در انتهای خطوط انتقال بخار و پس از اخذ کامل انرژی آن در دستگاه های مصرف کننده، بخار را بصورت کندانس با تله بخار جمع آوری نموده و سپس مجددا به سیکل تولید باز می گردانند. به دلیل اینکه آب کندانس برگشتی دارای فشار می باشد، لازم است پیش از هر چیز، آب تحت فشار وارد مخزنی به نام مخزن کندانس شود. در این مخزن آب وارد شده از یک سیستم فشار شکن داخلی مخزن عبور کرده و فشار آن به حداقل میزان ممکن تقلیل خواهد یافت.لازم به ذکر است هر چه فشار آب ورودی به مخزن کندانس بیشتر باشد، درصد تبدیل شدن آن به بخار افزایش خواهد یافت. در مخزن کندانس، بخشی از آب تحت فشار در مجاورت اتمسفر تبدیل به بخار شده و قسمت عمده آن جهت ورود مجدد به سیکل تولید بخار مورد استفاده قرار می گیرد. پیشنهاد می شود. ونت مخزن کندانس به فضای بیرون موتورخانه منتقل شود.

اصولاً مخازن کندانس در محلی فرو رفته که به چاله کندانس موسوم است و در سطحی پایین تر از تمامی تجهیزات موتورخانه نصب  می شود تا به روش ثقلی بتوان کندانس اخذ شده از تله های بخار را جمع آوری نمود.

طراحان عمدتاً، آب جبرانی خط را به مخزن کندانس اضافه می کنند تا آب مورد نیاز بویلر بوسیله پمپ  از مخزن کندانس به دی اریتورو یا بویلر منتقل گردد. فضای لازم برای چاله کندانس و پمپ کندانس باید به گونه ای باشد که اپراتور به راحتی بتواند به کارهای روزانه در آن بپردازد. از آنجا که آب مخزن کندانس دارای دمای بالا می باشد لذا احتمال تشکیل کاویتاسیون در آن بسیار بالا بوده؛ پیشنهاد می گردد این مخزن مطابق بـا مشخصـات پمپ مخزن کندانس، کمی بالاتر از پمپ انتقال کنـدانس نصب شود. به منظور تعییـن ظـرفیت مخزن کندانس لازم است اطلاعاتی مانند میزان کندانس برگشتی از خط و فشار آب کندانس ورودی (در صورت وجود)؛ توسط مشتری به این شرکت اعلام گردد.