هیدروسیکلون

سیستم های تصفیه آب

هیدروسیکلون یا دستگاه ماسه گیری ابزار ساده و موثری برای گرفتن مواد دانه ای و جامدات ساینده از آب می باشد. از این دستگاه به منظور جدا سازی و حذف ذرات ماسه از جریان ورودی به شبکه های تـوزیع و سیستم هـای آب و فـاضلاب استفـاده می شود.کاربرد ویژه هیدروسیکلون در جدا سازی ماسه و ذرات ساینده از آب چاه ها و رودخانه ها می باشد.وجود مواد دانه ای از قبیل ذرات ماسه ای در آب علاوه بر نارضایتی مصرف کنندگان و امکان آلـودگی آب، موجب فرسـایش پمپ هـا و سیستم های لوله کشی می گردد. در هیدروسیکلون با ایجاد جریان گردابی، جدا سازی ذرات بزرگتر از ۵۰ میکرون توسط نیروی گریز از مرکز تا راندمان ۹۵ درصد امکان پذیر می شود. ظرفیت مورد نیاز دستگاه بر مبنای دبی آب عبوری، محاسبه و انتخاب می گردد.