کیک آف درام

مخازن

مخزن تحت فشاری که به منظور گرفتن سیال گاز از مخازن هوای فشرده و یا بخار در هنگام عمل کردن سوپاپ اطمینان نصب می گردد، کیک آف درام نامیده می شود. در زمان تخلیه ناگهانی مخازن ذخیره تحت فشار و یا دیگ های بخار فشار بالا جهت جلوگیری از صدمه به نیروی انسانی و کاهش صدای خروجی مورد بهره برداری قرار می گیرد.