گاز سپراتور (جداکننده هوا و گاز)

بویلر ها و تجهیزات جانبی

این مخزن به روش فیزیکی و با به هم زدن جریان روغن،گاز های نا محلول و هوا را  از روغن جدا نموده و آن  را  از فوقانی ترین نقطه خود به سمت مخزن انبساط هدایت می نماید.