دیگ بخار فایرتیوب افقی عقب تر

بویلر ها و تجهیزات جانبی

شرکت لینکلن در سال ۱۹۳۵ طرح جدید ساخت دیگ های بخار ۳ پاسه ای  را به ثبت رساندکه در انتهای آنها محفظه ای تعبیه شده که درون آن، آب جریان دارد؛ بدین معنا که گازهای احتراق پس از طی پاس اول به دیواره های این محفظه برخورد نموده و وارد پاس دوم خواهند شد. این طرح سطوح عایق کاری شده در دیگ های عقب خشک را نیز تبدیل به سطوح مفید و جاذب حرارت می نماید. در حقیقت سطوح انتقال حرارت در این دیگ ها افزایش پیدا کرده است و راندمان حرارتی این دیگ ها در ابعاد یکسان،  بالاتر می باشد. مزایای طرح لینکلن که منجر به ساخت دیگ های بخار عقب تر (WET_Back) گردیده، موجب شده این ساختار جدید علیرغم عمر کوتاه در همه جا رواج پیدا کند.