رسیور و سپراتور

تجهیزات سردخانه ای

در سرد خانه های آمونیاکی، مایع مبرد پس از تقطیر در کندانسور، از رسیور به داخل مخزنی به نام Low Pressure Receiver یا Separator  وارد می شود. در این مخزن فشار مبرد تا فشار متناظر با دمای مورد نیاز در اواپراتور کاهش می یابد ومایع مبرد ازبخار flash شکل گرفته، به وسیله جاذبه جدا می شود؛ مایع مبرد در کف مخزن جمع شده وبخار جدا شده به داخل کمپرسور مکش می شود و مایع مبرد به وسیله پمپ به داخل اواپراتور فرستاده شده و مقداری از آن تبخیر، و مخلوطی از مایع و بخار به داخل Separator باز می گردد، سپس مایع برگشتی از بخار جدا شده و بخار مبرد به کمپرسور باز می گردد و مایع نیز در کف مخزن جمع می شود. درضمن، این سیکل را به چند مرحله نیز می توان تعمیم داد. L.P Receiver دو نقش اساسی در این سیستم ایفا می کند:

۱ – جداسازی بخار از مایع برای اطمینان پیدا کردن از اینکه تنها گاز به سمت کمپرسور مکیده می شود.

۲ – ذخیره کردن مبرد مایع در دمای مورد نیاز و در دسترس  قرار دادن آن برای برآوردن مبرد مورد نیاز اواپراتور.